martes, agosto 22, 2017

Jerry Lewis (1926 - 2017)